Utvalg
Utvalg
Utvalg

Utvalg i Rennesøy og Mosterøy menigheter for perioden 2015-2019

Utvalg og medlemmer til utvalg oppnevnt fra begge menighesrådene:
Gudstjenesteutvalget:
Marta E. Å. Førsvoll leder, Audun Stornes, Per Kristian N. Svensen, Jorfrid Bru Staurland, Arne Martin Aanstad, Kjetil Molvik.
 
Diakoniutvalg:et
Vera Asmarvik leder, Torunn Berg, Ivar Hodnefjell, Monica Salte og Lillian V. Holgersen.
... med underkomitè for kafè:
Inger Bru koordinator / leder, Bitten Helgøy, Torhild Hansen, Greta Steinsland, Arna Hausken, Marit Bø, Reidun Amdal og Vera Asmarvik er reserver.
 
Trosopplæringsutvalget:
Iselin Gabrielsen, trosopplærer og leder, Jan Terje Larsen, Therese Sørbø, Alvilde Tobiassen og Reimunn Førsvoll.
 
Misjons- og bibelutvalget:
Thor Strandenæs leder, Anne Karin Galta, Erling Haugvaldstad, Bitten Helgøy, Andreas Bru Staurland.
 
Kulturutvalg Sørbø kyrkje:
Vigdis Rognøy Fossåskaret leder, Anne Marie S. Helland, Astrid Kjølleberg og Ole Hodnefjell.
 
Kyrkjebladredaksjonen:
Torill Hansen, Iselin Gabrielsen og Jørn Gabrielsen.
 
MANDATER FOR UTVALGENE I BEGGE MENIGHETER:
1

Mandat for Gudstjenesteutvalget i Rennesøy og Mosterøy menigheter 2016-2019

Mandat for Gudstjenesteutvalget i

Rennesøy og Mosterøy menighetsråd vedtatt hhv. 26.01. og 28.01.2016

1. Formål

Gudstjenesteutvalget er et rådgivende organ for menighetsrådene i Rennesøy kommune og utøver oppgaver på vegne av disse.

Gudstjenesteutvalget er dessuten en ressursgruppe for å utvikle et variert gudstjenesteliv og for å bidra til økt oppslutning om gudstjenestene i menighetene, spesielt med fokus på barna og de unge familiene.

2. Sammensetning og organisering

Gudstjenesteutvalget består av i alt 6 personer: sokneprest og kantor samt to medlemmer fra hver av menighetene.

 Sokneprest og kantor er faste medlemmer av gudstjenesteutvalget.

 Menighetenes representanter oppnevnes av de to menighetsrådene for 4 år om gangen (valgperioden).

 Menighetsrådene oppnevner samtidig utvalgets leder. Gudstjenesteutvalget velger selv sin sekretær.

3. Arbeidsområder

Gudstjenesteutvalget er med på å utforme et variert gudstjenesteliv og gir innspill til gudstjenesteplanen for menighetene.

 Gudstjenesteutvalget får alle prekentekster i forbindelse med gudstjenesteplanen og bidrar til å foreslå tema for gudstjenester, forbønner, salmer, pynting og annet, og hvordan dette skal gjennomføres med aktiv deltakelse fra menigheten.

 Gudstjenesteutvalget bidrar til kreative PR-fremstøt i forkant av gudstjenestene og eventuelle forslag til oppfølging av gudstjenester.

I menighetsrådets vedtak om oppnevninger heter det blant annet:

Ettersom utvalgene utfører sitt arbeid på vegne av Den norske kirkes menigheter i Rennesøy kommune skal medlemmene vise lojalitet mot Den norske kirkes grunnverdier og lover; gjøres kjent med Stavanger Bispedømmes regler for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser / grenseoverskridende adferd; og være forpliktet til å følge disse.

-0- 2

Mandat for Trosopplæringsutvalget i Rennesøy og Mosterøy menigheter 2016-2019

Mandat for Trosopplæringsutvalget i

Rennesøy og Mosterøy menighetsråd vedtatt hhv. 26.01. og 28.01.2016

1. Formål

Trosopplæringsutvalget skal fremme kristen tro, tilbedelse, tilhørighet og tjeneste blant barn og unge i alderen 0-18 år i Mosterøy og Rennesøy menigheter.

2. Sammensetning

Utvalget består av inntil 7 personer.

Menighetsrådene i Mosterøy og Rennesøy oppnevner inntil 3 medlemmer hver og oppnevner utvalgets leder.

Barne- og ungdomsprest / trosopplærer er fast medlem av utvalget og er dets sekretær.

3. Oppgaver

Bidra til å styrke og utvikle kristent barne- og ungdomsarbeid i Rennesøy kommune.

 Være en ressurs og støttegruppe for barne- og ungdomsprest / trosopplærer.

 Bidra til å implementere den lokale trosopplæringsplanen i menighetene i Rennesøy kommune.

 Arbeide med trosopplæringens innhold: styrke tiltak, endre tiltak og satse nytt.

 Forberede, følge opp og formidle saker overfor menighetsrådene.

 Skaffe oversikt over og rekruttere potensielle frivillige medarbeidere og samarbeidspartnere / organisasjoner til arbeidet med trosopplæringen i Rennesøy kommune.

Særlig prioritert oppgave i år 2016: Utarbeide utkast til en revidert lokal plan for trosopplæringen i Mosterøy og Rennesøy menigheter som fremlegges menighetsrådene til behandling.

o Arbeidet skal omfatte planens strategi, struktur, form og innhold.

o Siktemål med arbeidet er et klart og leservennlig dokument som egner seg godt for formidling både i papirutskrift og på menighetenes elektroniske hjemmeside.

I menighetsrådets vedtak om oppnevninger heter det blant annet:

Ettersom utvalgene utfører sitt arbeid på vegne av Den norske kirkes menigheter i Rennesøy kommune skal medlemmene vise lojalitet mot Den norske kirkes grunnverdier og lover; gjøres kjent med Stavanger Bispedømmes regler for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser / grenseoverskridende adferd; og være forpliktet til å følge disse.

-0- 3

Mandat for Misjons- og bibelutvalget i Rennesøy og Mosterøy menigheter 2016-2019

Mandat for Misjons- og bibelutvalget i

Rennesøy og Mosterøy menighetsråd vedtatt hhv. 26.01. og 28.01.2016

Formål

Misjons- og bibelutvalget i Mosterøy og Rennesøy menigheter er et rådgivende utvalg for menighetene i saker som angår misjon og bibel og utfører oppgaver som er relatert til disse på vegne av menighetsrådene.

Utvalget skal bidra til å holde levende et engasjement for misjon- og bibelarbeid i menighetene og foreslå tiltak som kan stimulere til dette.

1. Sammensetning

Utvalget består av inntil tre medlemmer fra hver av menighetene samt kirkeverge.

Menighetsrådene oppnevner utvalgets medlemmer og dets leder. Kirkevergen er utvalgets sekretær.

2. Oppgaver

Foreslå misjonsprosjekt(/er) for menighetsrådene i Rennesøy kommune.

 Holde seg informert om og informere menighetene om misjonsprosjektet (/ene).

 Arrangere en årlig misjonsfest for menighetene, fortrinnsvis i høstsemesteret.

 Bidra til å holde fokus på Bibelens betydning for kristen tro i menighetene.

 Bidra til å synliggjøre Bibelens og misjonens betydning i gudstjenestelivet og menighetslivet, særlig i forbindelse med årlige bibelsøndager.

 Oppmuntre til etablering av bibelstudiegrupper i menighetene og invitere til inspirasjonssamlinger for disse.

I menighetsrådets vedtak om oppnevninger heter det blant annet:

Ettersom utvalgene utfører sitt arbeid på vegne av Den norske kirkes menigheter i Rennesøy kommune skal medlemmene vise lojalitet mot Den norske kirkes grunnverdier og lover; gjøres kjent med Stavanger Bispedømmes regler for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser / grenseoverskridende adferd; og være forpliktet til å følge disse.

 

Mandat for Gudstjenesteutvalget i Rennesøy og Mosterøy menigheter 2016-2019, vedtatt hhv. 26.01. og 28.01.2016

 

 1. Formål

Gudstjenesteutvalget er et rådgivende organ for menighetsrådene i Rennesøy kommune og utøver oppgaver på vegne av disse.

 

Gudstjenesteutvalget er dessuten en ressursgruppe for å utvikle et variert gudstjenesteliv og for å bidra til økt oppslutning om gudstjenestene i menighetene, spesielt med fokus på barna og de unge familiene.

 

 1. Sammensetning og organisering
 • Gudstjenesteutvalget består av i alt 6 personer: sokneprest og kantor samt to medlemmer fra hver av menighetene.

   

 • Sokneprest og kantor er faste medlemmer av gudstjenesteutvalget.

   

 • Menighetenes representanter oppnevnes av de to menighetsrådene for 4 år om gangen (valgperioden).

   

 • Menighetsrådene oppnevner samtidig utvalgets leder. Gudstjenesteutvalget velger selv sin sekretær.

   

 1. Arbeidsområder
 • Gudstjenesteutvalget er med på å utforme et variert gudstjenesteliv og gir innspill til gudstjenesteplanen for menighetene.

   

 • Gudstjenesteutvalget får alle prekentekster i forbindelse med gudstjenesteplanen og bidrar til å foreslå tema for gudstjenester, forbønner, salmer, pynting og annet, og hvordan dette skal gjennomføres med aktiv deltakelse fra menigheten.

 

 • Gudstjenesteutvalget bidrar til kreative PR-fremstøt i forkant av gudstjenestene og eventuelle forslag til oppfølging av gudstjenester.

   

I menighetsrådets vedtak om oppnevninger heter det blant annet:

Ettersom utvalgene utfører sitt arbeid på vegne av Den norske kirkes menigheter i Rennesøy kommune skal medlemmene vise lojalitet mot Den norske kirkes grunnverdier og lover; gjøres kjent med Stavanger Bispedømmes regler for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser / grenseoverskridende adferd; og være forpliktet til å følge disse.

 

-0-

 

 

 

Mandat for Trosopplæringsutvalget i Rennesøy og Mosterøy menigheter 2016-2019, vedtatt hhv. 26.01. og 28.01.2016

 

 1. Formål 

 

Trosopplæringsutvalget skal fremme kristen tro, tilbedelse, tilhørighet og tjeneste blant barn og unge i alderen 0-18 år i Mosterøy og Rennesøy menigheter.

 

 1. Sammensetning

   

Utvalget består av inntil 7 personer.

Menighetsrådene i Mosterøy og Rennesøy oppnevner inntil 3 medlemmer hver og oppnevner utvalgets leder.

Barne- og ungdomsprest / trosopplærer er fast medlem av utvalget og er dets sekretær.

 

 1. Oppgaver
 • Bidra til å styrke og utvikle kristent barne- og ungdomsarbeid i Rennesøy kommune.
 • Være en ressurs og støttegruppe for barne- og ungdomsprest / trosopplærer.
 • Bidra til å implementere den lokale trosopplæringsplanen i menighetene i Rennesøy kommune.
 • Arbeide med trosopplæringens innhold: styrke tiltak, endre tiltak og satse nytt.
 • Forberede, følge opp og formidle saker overfor menighetsrådene.
 • Skaffe oversikt over og rekruttere potensielle frivillige medarbeidere og samarbeidspartnere / organisasjoner til arbeidet med trosopplæringen i Rennesøy kommune.

   

 • Særlig prioritert oppgave i år 2016: Utarbeide utkast til en revidert lokal plan for trosopplæringen i Mosterøy og Rennesøy menigheter som fremlegges menighetsrådene til behandling.
  • Arbeidet skal omfatte planens strategi, struktur, form og innhold.
  • Siktemål med arbeidet er et klart og leservennlig dokument som egner seg godt for formidling både i papirutskrift og på menighetenes elektroniske hjemmeside. 

I menighetsrådets vedtak om oppnevninger heter det blant annet:

Ettersom utvalgene utfører sitt arbeid på vegne av Den norske kirkes menigheter i Rennesøy kommune skal medlemmene vise lojalitet mot Den norske kirkes grunnverdier og lover; gjøres kjent med Stavanger Bispedømmes regler for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser / grenseoverskridende adferd; og være forpliktet til å følge disse.

-0-

 

Mandat for Misjons- og bibelutvalget i Rennesøy og Mosterøy menigheter 2016-2019, Vedtatt hhv. 26.01. og 28.01.2016

Formål

Misjons- og bibelutvalget i Mosterøy og Rennesøy menigheter er et rådgivende utvalg for menighetene i saker som angår misjon og bibel og utfører oppgaver som er relatert til disse på vegne av menighetsrådene.

Utvalget skal bidra til å holde levende et engasjement for misjon- og bibelarbeid i menighetene og foreslå tiltak som kan stimulere til dette.

 1. Sammensetning

Utvalget består av inntil tre medlemmer fra hver av menighetene samt kirkeverge.

Menighetsrådene oppnevner utvalgets medlemmer og dets leder. Kirkevergen er utvalgets sekretær.

 1. Oppgaver
 • Foreslå misjonsprosjekt(/er) for menighetsrådene i Rennesøy kommune.
 • Holde seg informert om og informere menighetene om misjonsprosjektet (/ene).
 • Arrangere en årlig misjonsfest for menighetene, fortrinnsvis i høstsemesteret.
 • Bidra til å holde fokus på Bibelens betydning for kristen tro i menighetene.
 • Bidra til å synliggjøre Bibelens og misjonens betydning i gudstjenestelivet og menighetslivet, særlig i forbindelse med årlige bibelsøndager.
 • Oppmuntre til etablering av bibelstudiegrupper i menighetene og invitere til inspirasjonssamlinger for disse.

I menighetsrådets vedtak om oppnevninger heter det blant annet:

Ettersom utvalgene utfører sitt arbeid på vegne av Den norske kirkes menigheter i Rennesøy kommune skal medlemmene vise lojalitet mot Den norske kirkes grunnverdier og lover; gjøres kjent med Stavanger Bispedømmes regler for forebygging og håndtering av seksuelle krenkelser / grenseoverskridende adferd; og være forpliktet til å følge disse.

-0-

 

 

Mandat for Kulurutvalet for Sørbø kyrkje vedtatt i Rennesøy sokneråd 19.04.2016

(beholder sitt mandat)

 

 1. FORMÅL:

Sørbø kyrkje skal bli nytta til ulike kulturarrangement for å formidle dei historiske, kulturelle og religiøse tradisjonane kyrkja er knytta til.

 

 1. SAMANSETJING:

Utvalet kan ha inntil 5 medlemmer. Rennesøy sokneråd oppnemner utvalsmedlemmene og vel leiar for utvalet.

 

 1. MÅL:
 1. Å arrangere minst to tilstelningar i Sørbø kyrkje kvart halvår.
 2. Å samarbeide med kulturetaten i kommunen, både ved å bruke lokale krefter frå kulturskulen og for økonomisk støtte.
 3. Å etablere samarbeid med Pilgrimsgarden og Utstein kloster for å styrkje og synleggjere den verdien desse saman med Sørbø kyrkje representerer i kommunen og kyrkjelydane våre.

 

 

-0-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandat for Diakoniutvalget for Rennesøy og Mosterøy menigheter 2016-2019

 

Mandat for Diakoniutvalget med underkomitè for kafè vedtatt i 2006 videreført og vedtatt i

 Rennesøy og Mosterøy menighetsråd hhv. 19.04.2016 og 21.04.2016

 

1. Formål

 

Diakoniutvalget skal arbeid for å gi praktisk  og  sjelesørgerisk  omsorg  for mennesker i  legemlig,  psykisk,  sosial  og  åndelig  nød  –  samt  forebygge  at  slik  nød  oppstår eller utvikles.

 

2. Organisering

 

Diakoniutvalget er et rådgivende og utøvende organ for menighetsrådet.

 

Utvalget består av 5 – 7 medlemmer – hvorav minst et er fra menighetsrådet.

 

Det er menighetsrådet som oppnevner medlemmer til utvalget – og som gjennomgår og godkjenner utvalgets arbeidsprogram.

 

Utvalgets medlemmer fordeler selv oppgavene som leder, sekretær og kasserer.

Diakoniutvalget er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.

 

3. Arbeidsområder

 

Drive informasjon om diakoni slik at dette blir en naturlig følge av den kristne tro og en integrert del av menighetens virksomhet.

 

Kartlegge hvilke diakonale behov som er tilstede i menigheten og hvilket arbeide som skal prioriteres. På bakgrunn av dette utarbeides en lokal plan for diakonien i menigheten.

 

Organisere en tjeneste av frivillige medarbeidere og inspirere og dyktiggjøre disse til diakonalt arbeid.

 

Formidle hjelp og fellesskap til de som trenger menighetens omsorg.

 

Samarbeide med andre arbeidsgrener innenfor menigheten og kommunen.

 

«Firkløveren»

 

Rennesøy sokneråd sine hovedsatsingsområder og tiltak i perioden 2016-2019

Vedtatt i Rennesøy sokneråd 24.05.2016 sak nr. 017/16

 

1. Bidra til å realisere og finansiere oppføring av Hausken kyrkjestove og kyrkjelydssenter.

Tiltak 1: Definere menighetenes rombehov.

Tiltak 2: Bidra økonomisk til realiseringen av bygget med en avtalt egenandel.

Tiltak 3: Opprette en økonomi-komité som kan ta seg av organisering og gjennomføring av innsamling og givertjeneste og som kan henvende seg til personer, organisasjoner og bedrifter som kan tenkes å ville gi et større eller mindre beløp til finansiering av menighetens egenandel.

Tiltak 4: Undersøke mulighetene for dugnadsinnsats – type og omfang – og rekruttere frivillige.

 

2. Øke oppslutningen om gudstjenestene i menigheten, spesielt blant barn, unge og barnefamilier.

Tiltak 1: Tilby et variert, gjestfritt og inkluderende gudstjenesteliv i Rennesøy kommune, der barn, unge og voksne kjenner tilhørighet og eierskap.

Tiltak 2: Videreutvikle frivillige tjenestegrupper knyttet til gudstjenestene. Samarbeide om gudstjenestene med lag, foreninger, sangkor, speiderne, søndagsskolen og andre aktører i Trosopplæringen.

Tiltak 3: Oppmuntre til personlig invitasjon av barn og unge, barnefamilier og voksne til gudstjenestene i Rennesøy kommune.

Tiltak 4: Tilby frivillig sms-varsling i forkant av gudstjenestene.

Tiltak 5: Sørge for at søndagsskoletilbudet i tilknytning til høymessene blir ivaretatt og fungerer godt både for barna og voksenlederne.

 

3. Øke oppslutningen om de ulike tiltakene i Trosopplæringen.

Tiltak 1: Legge til rette for at lokal Trosopplæringsplan for menighetene i Rennesøy kommune blir gjort godt kjent blant foreldre og faddere, spesielt i forbindelse med dåpssamtalene.

Tiltak 2: Lokal Trosopplæringsplan for menighetene i Rennesøy kommune legges ut på menighetenes elektroniske hjemmesider så snart den er revidert.

Tiltak 3: Sikre fortsatt økonomisk bærekraft i Trosopplæringen i menighetene gjennom å rekruttere flere faste givere.

Tiltak 4: Bidra til at de døpte barna, deres foreldre og faddere slutter godt opp om gudstjenester og andre samvær og tiltak i Trosopplæringen.

Tiltak 5: Motivere for og oppmuntre til utvikling av kristne trospraksiser i hjemmene.

 

4. Øke menighetenes diakonale tjenester.

Tiltak 1: Arbeide for å få tildelt en diakoni-ressurs til bruk i menighetene.

Tiltak 2: Initiere relevante barne- og ungdomsdiakonale tiltak.

Tiltak 3: Bidra til at det skapes arenaer og tiltak der flyktninger og innflyttere omfattes av kristen omsorg og tjeneste.

Tiltak 4: Motivere for at menighetsmedlemmer og -familier melder seg som frivillig «Rennesøy-venn» for flyktninger i kommunen.

 

-0-

Måldokument Mosterøy menighetsråd 2016-2019

Vedtatt i Mosterøy menighetsråd 21.04.2016

                        

1.         Øke oppslutningen om gudstjenestene i menigheten

 

-           Tilby et variert gudstjenesteliv i Rennesøy kommune.

-           Tilby et kristent fellesskap som kjennes relevant for yngre generasjoner.

-           Samarbeide om gudstjenestene med lag, foreninger, sangkor, speidere og tiltak i Trosopplæringen. 

-           Sørge for at søndagsskoletilbudet i tilknytning til høymessene fungerer godt for barna og at 

             familiegudstjenesten kommuniserer godt med barnefamiliene.

-           Legge til rette for kirkekaffe og den viktige sosiale arenaen dette er for å bygge fellesskap.

-           Oppmuntre til personlig invitasjon av barn og unge, barnefamilier, venner og kjente til

             gudstjenestene.

 

2.         Flere søker dåp og trosopplæring

 

-           Videreutvikle et helhetlig trosopplæringsplan.

-           Legge til rette for at menighetens lokale trosopplæringsplan blir gjort godt kjent blant foreldre og

             faddere, spesielt i forbindelse med dåpssamtalene, og at lokal Trosopplæringsplan legges ut på

             menighetenes hjemmesider.

-           Motivere barn og unges foreldre og faddere til kristen praksis i hjemmene og til at barn, ungdom og

             foreldre selv slutter opp om og deltar på menighetenes tiltak.

-           Engasjere flere frivillige i arbeidet.

 

3.         Diakoni

 

-           Videreutvikle og følge opp menighetens diakoniplan.

-            Følge opp de sørgende og gi tilbud / informasjon om sorggrupper til de som har behov.

-           Legge til rette for at fysisk og psykisk funksjonshemmede kan ta del i menighetens tilbud.

-           Støtte etablerte diakonale tiltak i nærmiljøet.

-           Komme i dialog med mennesker med en annen kulturell og religiøs bakgrunn.

 

4.          Misjon

 

-            Styrke bevisstheten om misjonens plass i menigheten.

-            Misjonsprosjektet.

-            Misjon i trosopplæringen.

 

-0-

-0-

 

 
Del denne artikkel på e-post