Informasjon
Informasjon
Informasjon

ANSVAR FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rennesøy kirkelige fellesråd har med hjemmel i gravferdsloven ansvar for drift og forvaltning av gravplassvirksomheten i Rennesøy kommune.


I Rennesøy kommune er det seks gravplasser: 

        - Hausken kyrkjegard (Hellandsv. 39) 
        - Sørbø kyrkjegard (Sørbøv. 480) 
        - Østhusvik kyrkjegard (Hodnev.)
        - Askje kirkegård (Kyrkjev. 99 og øst for kirka)
        - Utstein Kloster kirkegård (Mosterøyv. 801) 
        - Vestre Åmøy kirkegård (Ved kapellet)

Kirkegården er et sted for seremonier og minner. Her møter vi mennesker i ulike situasjoner, ofte knyttet til sorg og savn. Det vi gjør og måten vi utfører oppgavene våre på er derfor preget av dette. Fellesrådets visjon for kirkegårdene er at de skal holdes i hevd og forvaltes etter den orden og verdighet som deres egenart tilsier.
I forbindelse med etablering, utvikling og drift av gravplassene legger vi vekt på kirkegårdenes flerfunksjonelle rolle og betydning i Rennesøy.

Det betyr at kirkegården skal være: 

    -  Gravsted for hele Rennesøy sin befolkning  
    -  Seremonisted og sørgeplass 
    -  Park for allmennheten 
    -  Et sted for rekreasjon
    -  Et sted for botanisk mangfold
    -  Kulturbærer
    -  Arbeidsplass

Ved Hausken kyrkje ble det i 2008 etablert og innviet et nytt område for graver der det også er et gravfelt tilrettelagt for andre trossamfunn / ikke religiøse.
Rennesøy kommunestyre har vedtatt at avgift for gravfeste (festeavgift) skal være 200 kroner for hver grav pr. år fra 01.01.2013. Den kreves inn for 5 år av gangen.

Må en betale til kirken for en begravelse?
Det er gratis for de som er bosatt i Rennesøy kommune å bli gravlagt i kommunen.


Fellesrådet har fastsatt følgende satser for begravelse/bisettelse for utenbygds personer (gjeldende fra 20.09.2012):
• Leie av kirke med organist: Kr. 3.800 (Utstein kloster kirke kr. 5.100 og Østhusvik Grendahus kr. 4.300)
• Tilretteleggelse av kistegrav: 5.700
• Tilretteleggelse av urnegrav: 1.300

Økonomisk støtte til kremasjon:

Fra 01.01.2013 vedtok fellesrådet at pårørende til personer bosatt i Rennesøy kommune skal gis økonomisk støtte ved kremasjon. Rennesøy kirkelige fellesråd betaler egenandelen for kremasjon som normalt faktureres de pårørende (for 2013 utgjør dette kr 1.716). Ordningen gjelder alle som var bosatt i kommunen på dødstidspunktet og er uavhengig avdødes tros- eller livssyn.

Gravstell:

Stell og vedlikehold av gravminne og gravsted er festers ansvar. For enkelte kan det av ulike årsaker være vanskelig å få stelt graven slik en ønsker. Rennesøy kirkelige fellesråd tilbyr derfor å foreta stell på festers vegne.
Normalt inngås slik avtale ved dødsfall og da for en periode på 20 år. Det innebærer at det inngås en avtale der det betales inn forskuddsvis. Det er også mulig å inngå avtale for en kortere periode. Ta kontakt hvis dette er ønskelig.
Avtalen omfatter bl.a.:
- 4 utplantinger pr. år, vår, sommer, høst (lyng) og desember (enkel krans)
- Selvvanningskasse.
- Alminnelig pent vedlikehold gjennom året.
Del denne artikkel på e-post